Klachtenregeling

De Sluis en CBO Zeist willen dat ouders tevreden zijn over het onderwijs dat wordt aangeboden, de faciliteiten die worden geboden en de manier waarop met de ouders en de kinderen wordt omgegaan. Daar wordt voortdurend aan gewerkt. Maar toch kan het voorkomen dat het anders loopt dan verwacht.

Daarom is binnen de Stichting CBO Zeist e.o. de onderstaande klachtenregeling opgesteld. De regeling geldt voor iedereen die betrokken is bij de school, zoals teamleden, ouders, verzorgers en bestuursleden en is bedoeld om ervoor te zorgen dat elke klacht op zorgvuldige wijze wordt behandeld.

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soort klachten:

 • Groepsgerelateerde klacht
 • Groepsoverschrijdende klacht
 • School-/directieklacht

 

 • Groepsgerelateerde klacht

De groepsleerkracht is het beste op de hoogte van groepsgerelateerde zaken. Klachten met betrekking tot de groep waarin een kind zit, het onderwijs aan een kind of de leerkracht van een kind dienen eerst te besproken te worden met de groepsleerkracht.

Als ouders en/of de groepsleerkracht zich niet kunnen vinden in de mogelijke oplossing voor de klacht, wordt er een afspraak gemaakt met de teamleider. Deze zal, als lid van het managementteam, met de ouders en de groepsleerkracht de kwestie opnieuw bespreken en proberen een, voor iedere partij, acceptabele oplossing te vinden. Wanneer deze niet wordt gevonden, wordt de schooldirectie geïnformeerd. Deze gaat na of de klacht van de ouders zorgvuldig is behandeld en of aan alle vereisten met betrekking tot de door de ouders aangedragen kwestie is voldaan. Eventueel na hoor en wederhoor zal de schooldirectie de ouders het definitieve standpunt van de school laten weten.

 • Groepsoverschrijdende klacht

Onderwijsgerelateerde klachten, die betrekking hebben op een specifieke bouwgroep, worden in behandeling genomen door de betreffende teamleider. Deze zal, als lid van het managementteam, met de ouders de kwestie bespreken en proberen een, voor iedere partij, acceptabele oplossing te vinden. Wanneer deze niet wordt gevonden, wordt de schooldirectie geïnformeerd. Deze gaat na of de klacht van de ouders zorgvuldig is behandeld en of aan alle vereisten met betrekking tot de door de ouders aangedragen kwestie is voldaan. Eventueel na hoor en wederhoor zal de schooldirectie de ouders het definitieve standpunt van de school laten weten.

 • School-/directieklacht

Klachten die betrekking hebben op schoolgerelateerde zaken in brede zin en/of op de directie, kunnen de ouders direct voorleggen aan de schooldirectie. De schooldirectie kan, wanneer zij dat nodig vindt, het bestuur van Stichting CBO Zeist voor advies inschakelen en/of betrekken bij de behandeling van de kwestie.

 

Contactpersonen vertrouwelijke zaken

 • Interne vertrouwenspersoon De Sluis

De Sluis heeft een interne vertrouwenspersoon in de persoon van mevrouw Katinka Veen, leerkracht groep 1/2B. Katinka biedt een luisterend oor voor ouders omtrent vertrouwelijke zaken en kan hen indien nodig doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Katinka is via het telefoonnummer van school te bereiken of per mail via katinkaveen@sl.cbozeist.nl

 • Coördinator sociale veiligheid De Sluis

Heeft u vragen over pesten? Of maakt u zich zorgen over pestgedrag?  De coördinator sociale veiligheid, meneer Mirko van Denderen is het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor vragen en de afhandeling van situaties omtrent pesten op De Sluis. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer of per mail via mirkovandenderen@sl.cbozeist.nl

 • 5010 Landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders over onderwijs

In sommige situaties kan het voor ouders prettig zijn (eerst) een klacht te delen met een persoon buiten de school. Daarvoor is “5010”, de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders over onderwijs, beschikbaar. Ouders kunnen er terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Kijk voor meer informatie op de website https://oudersenonderwijs.nl/

 • Vertrouwenspersoon Stichting CBO Zeist

Ook kunnen ouders contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen de Stichting CBO Zeist e.o. Deze vertrouwenspersoon heeft de taak te onderzoeken of er door bemiddeling een oplossing voor de kwestie gevonden kan worden. Hij/zij vormt de schakel tussen de ouders/verzorgers en de directie van de school en brengt advies uit aan beide partijen. Voor De contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn:

Jeanet Drost, 06-33141356, jdrost@centraalnederland.nl

Eefje Brandsen, 06-33141362, ebrandsen@centraalnederland.nl

De vertrouwenspersoon

 • neemt klachten aan;
 • adviseert de klager over de beste aanpak;
 • bemiddelt;
 • helpt om de klacht om te zetten in een formele klacht met een bijbehorend dossier (als advisering en bemiddeling niet helpen);
 • doet onderzoek naar de klacht;
 • adviseert het bestuur;
 • geeft informatie over of begeleidt de klager naar de landelijke klachtencommissie.

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder of leerling ook een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Op de website https://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/ kunt u terecht voor informatie over de (klachten)procedures, de samenstelling van commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie: Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag, telefoon: 070-3861697.